Privacykennisgeving Silent Gliss Benelux

 

1. Privacybescherming

Silent Gliss doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te eerbiedigen en om toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van de EU, na te leven.

In deze privacykennisgeving vindt u informatie over de wijze waarop de Silent Gliss Group, waarnaar in paragraaf 2 wordt verwezen (hierna Silent Gliss, wij of ons), gegevens verzamelt en verwerkt, wat wij met deze gegevens doen en welke rechten u hebt.2. Verwerkingsverantwoordelijke

Silent Gliss Benelux
Excelsiorlaan 3
B – 1930  Zaventem
BE 0423 246 038
infotest@silentgliss.be

 

 

3.    Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

Silent Gliss verzamelt en verwerkt, afhankelijk van het doel waarvoor we eventueel uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, de volgende gegevens over u:

 • persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, fysieke adres en e-mailadres:
 • uw foto wanneer dit nodig is om u te kunnen identificeren voor onze gerechtvaardigde bedrijfsdoeleinden.
 • indien u een werknemer van Silent Gliss bent: uw burgerservicenummer, geboortedatum, nationaliteit, gezinsgegevens zoals de naam van uw huwelijkspartner, partner of kinderen alsmede overige gegevens in verband met uw dienstverband (bijvoorbeeld tijdregistratiegegevens, verlof, afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid, bankgegevens);
 • indien u een potentiële werknemer van Silent Gliss bent: uw beroepsgegevens, zoals uw functietitel, gegevens over door u genoten onderwijs en/of gevolgde opleiding(en), uw werkervaring, referentiebrief;
 • indien u een potentiële werknemer of huidige werknemer van Silent Gliss bent: informatie afkomstig van derden zoals referenties van voormalige werkgevers en informatie ter controle van de eventuele aanwezigheid van een strafblad (indien dit voor uw functie relevant is);
 • wanneer u onze website bezoekt: gegevens die door uw browser worden verzonden en door onze server automatisch worden opgeslagen, met inbegrip van datum en tijdstip van uw bezoek, de naam van het bestand waartoe u zich toegang hebt verschaft, de hoeveelheid gegevens die is verzonden, de kwaliteit van de gegevensoverdracht, uw internetbrowser, de voor uw browser ingestelde taal, het domein vanaf welk de website wordt opgevraagd en het IP-adres. Wanneer u een UBS-website bezoekt, bevat deze aanvullende informatie over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken tijdens uw bezoek aan die website;
 • wanneer u zich aanmeldt op het partnergedeelte van onze website, vragen wij u om de volgende informatie:
  - naam/gebruikersnaam
  - bedrijf
  - volledig adres
  - telefoonnummer
  - e-mailadres

 

 

4.    Op welke rechtsgrondslag en voor welk doeleinde verwerken wij persoonsgegevens?

4.1.    Rechtsgrondslag voor verwerking

Afhankelijk van het doel van de verwerking (zie paragraaf 4.2) heeft het verwerken van uw persoonsgegevens een van de volgende redenen:

 1. Het is nodig met het oog op het gerechtvaardigde belang van Silent Gliss, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan uw belang of fundamentele rechten en vrijheden, mits echter dergelijke belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen inzake privacy (zie hieronder);
 2. Het is nodig om handelingen te verrichten om een arbeidsovereenkomst met u te kunnen aangaan of uitvoeren, of om te kunnen voldoen aan onze plichten op grond van een dergelijke overeenkomst.
 3. Het is nodig om handelingen te verrichten om een overeenkomst met u inzake door u verlangde diensten of producten te kunnen aangaan of uitvoeren, of om te kunnen voldoen aan onze plichten op grond van een dergelijke overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval dat wij uw gegevens gebruiken voor een of meer doeleinden die in paragraaf 4.2 staan vermeld;
 4. Wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens gebruiken die nodig zijn voor het instellen en uitoefenen van, of het verweer tegen rechtsvorderingen of waar de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk in de openbaarheid zijn gebracht;
 5. Onder een beperkt aantal omstandigheden: verwerkt met uw toestemming, die wij van tijd tot tijd van u vragen (bijvoorbeeld wanneer dit een wettelijke vereiste is) of verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming in het geval van speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals medische gegevens;
 6. Het kan zijn dat wij nog andere gerechtvaardigde belangen hebben, die wij u op het aangewezen tijdstip zullen verklaren;
 7. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens van u te verzamelen of uw persoonsgegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen.


Indien wij vragen om uw persoonsgegevens teneinde aan een wettelijke vereiste te voldoen of teneinde uitvoering te geven aan een met u gesloten overeenkomst, zullen wij u hiervan op het aangewezen tijdstip op de hoogte stellen en daarbij vermelden of het verstrekken van uw persoonsgegevens al of niet verplicht is (alsmede wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer u deze gegevens niet verstrekt).

 

 

4.2.    Doelen van de verwerking

Partnergedeelte van onze website

Mogelijk wilt u zich registreren voor het partnergedeelte van onze website voor meer gedetailleerde informatie over onze producten en specificaties. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken tijdens het registratieproces om uw identiteit te verifiëren, producten en diensten aan u te kunnen leveren en te waarborgen dat dit naar behoren gebeurt, onze relatie met u te onderhouden, inclusief de communicatie die wij met u voeren in verband met de producten en diensten die u van ons ontvangt.

Ook kunnen wij klantenservice-gerelateerde vragen en klachten afhandelen via het partnergedeelte.

Nieuwsbrief

Op onze website vragen wij u of u zich wilt aanmelden voor het ontvangen van informatie van ons. Wanneer u uw persoonsgegevens in dit vak invoert, stemt u ermee in dat wij deze persoonsgegevens gebruiken om u voor reclamedoeleinden per e-mail, telefonisch en/of briefpost te benaderen, bijvoorbeeld in verband met de laatste casusstudies en nieuws over evenementen en producten. U kunt u op elk gewenst moment hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 9.

Communicatie met ons via e-mail, contactformulier enz.

Mogelijk wilt u op enig moment contact met ons opnemen in verband met vragen of klachten met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt contact met ons opnemen via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website. Wij zullen de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op grond van paragraaf 3 gebruiken om uw vraag of klacht te onderzoeken en te beantwoorden dan wel op te lossen en om onze dienstverlening in de toekomst te verbeteren.

Wanneer wij persoonsgegevens van onze dealers en klanten verzamelen en verwerken, doen wij dit om overeenkomsten te kunnen uitvoeren, producten en diensten aan u en de klant te kunnen leveren en te waarborgen dat dit naar behoren gebeurt, onze relatie met u te onderhouden, inclusief de communicatie die wij met u voeren in verband met de producten en diensten die u van ons ontvangt.

Ook kunnen wij persoonsgegevens van onze dealers en klanten verzamelen en verwerken om klantenservice-gerelateerde vragen en klachten af te handelen.

Het kan voorkomen dat wij uw e-mailadres gebruiken om u per e-mail marketinginformatie of nieuwsbrieven toe te zenden, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven of wanneer wij hiertoe wettelijk gerechtigd zijn. Indien u het niet langer op prijs stelt om dergelijke e-mailberichten te ontvangen, kunt u dit aangeven via de opt-outlink onderaan in elk e-mailbericht, of kunt u contact met ons opnemen via de in paragraaf 9 vermelde contactgegevens. Wij willen u er echter op attent maken dat wij u mogelijk nog steeds serviceberichten moeten sturen, bijvoorbeeld een bevestigingse-mail in verband met een door u besteld product, ook al hebt u aangegeven niet langer marketinginformatie van ons te willen ontvangen.

Cookies/tracking en andere technieken in verband met het gebruik van onze website.

Op onze website maken wij gebruik van cookies, aan de hand waarvan wij uw browser of apparaat kunnen herkennen. Een cookie is een klein tekstbestand dat, wanneer u onze website bezoekt, naar uw computer wordt verzonden en automatisch door de internetbrower op uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van sessiecookies om zeker te stellen dat onze website naar behoren werkt. Sessiecookies zijn cookies die tijdens een sessie worden gebruikt en van uw apparaat worden verwijderd zodra u onze website verlaat.

U kunt de instellingen van uw browser zo configureren dat uw browser cookies afwijst of deze voortijdig verwijdert. Bij de meeste browsers is standaard ingesteld dat cookies worden geaccepteerd.

Uitvoering geven aan arbeidsovereenkomsten

In die gevallen dat wij informatie met betrekking tot onze werknemers verzamelen en verwerken, wordt deze informatie door ons gebruikt om uitvoering te geven aan de met hen gesloten arbeidsovereenkomst, om de Silent Gliss-bedrijvengroep te beheren en voor administratieve doeleinden. Dit omvat het gebruik van informatie die ons in staat stelt ons te houden aan de arbeidsovereenkomst en alle eventuele wettelijke vereisten, een functioneringsdossier van de werknemers bij te houden, afwezigheids- en tuchtprocedures vast te leggen, onze gerechtvaardigde belangen na te jagen en onze rechtspositie te beschermen.

Communicatie via de telefoon

Wanneer u telefonisch contact opneemt met Silent Gliss, kan het zijn dat uw oproep wordt opgenomen voor training- en kwaliteitsdoeleinden. Wij doen dit alleen om zeker te stellen dat onze klantenservicemedewerkers naar beste kunnen hun taken vervullen zodat wij u een zo hoog mogelijk niveau van klantenservice kunnen bieden. De opnames van de telefoongesprekken worden voor geen enkel ander doel gebruikt.

 

 

5.    Bekendmaking van uw gegevens door ons / Categorieën ontvangers

Wij verkopen noch verhuren uw persoonsgegevens aan derden.

Wel kan het gebeuren dat wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

 • de bedrijven binnen de Silent Gliss Group, teneinde een constant hoge servicestandaard binnen de hele groep te waarborgen en om u diensten en producten te kunnen leveren:
 • onze externe dienstverleners, die namens ons gegevens verwerken (bijvoorbeeld om het functioneren van onze website te ondersteunen en de veiligheid van onze website te verhogen). De door ons ingeschakelde dienstverleners omvatten bedrijven binnen onze groep en bedrijven daarbuiten;
 • eventuele bevoegde wetshandhavingsinstanties, wetgevings- of overheidsinstanties, gerechtshoven of andere derden waarvan wij openbaarmaking aan hen nodig achten (i) op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten te vestigen of te verdedigen of (iii) om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • potentiële kopers (en tussenpersonen en adviseurs daarvan) in verband met een eventuele voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van onze bedrijfsactiviteiten mits wij de koper informeren dat deze uw persoonsgegevens uitsluitend mag gebruiken voor de in deze privacykennisgeving vermelde doeleinden;
 • onze juridisch adviseurs en andere professionele adviseurs zodat zij ons en onze verzekeraars en verzekeringsmakelaars kunnen adviseren in het geval van een rechtsvordering of om onze verkeringspolissen te kunnen beheren en administreren;
 • eventuele andere personen waarvan u ermee hebt ingestemd dat wij uw gegevens aan hen bekendmaken.


Onze servers staan opgesteld in de Europese Economische Ruimte (“EER”) en Zwitserland (“CH”) en uw persoonsgegevens worden door ons in de meeste gevallen opgeslagen - en worden door ons gebruikt - binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”) en Zwitserland (“CH”). Indien wij op enig moment zijn genoodzaakt om uw persoonsgegevens ad-hoc of doorlopend over te dragen naar buiten de EER of CH, zullen wij maatregelen treffen om zeker te stellen dat uw gegevens hetzelfde niveau van bescherming genieten als binnen de EER en CH. Dit geldt ook wanneer er overeenkomsten tot gegevensoverdracht worden gesloten, onder verwijzing naar de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, of met een beroep op certificeringsprogramma's zoals het EU-VS-privacyschild. De servers van onze website staan opgesteld in “land of regio” - per bedrijf te specificeren)
Als u meer informatie wenst over het mechanisme volgens welk uw gegevens naar buiten de EER of Zwitserland worden overgedragen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in paragraaf 9.

 

 

6.    Veiligheid van uw gegevens

Wij hanteren toereikende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden, ongepast gebruik of ongepaste bekendmaking, ongeautoriseerde wijziging of onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. Het is echter van belang te weten dat geen enkel webgebaseerd platform 100% veilig kan zijn en we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onbevoegde of onbedoelde toegang waarover wij geen controle hebben.

Indien wij kennis krijgen van een eventuele inbreuk op uw persoonsgegevens, treffen wij onmiddellijk maatregelen om deze inbreuk te evalueren en te verhelpen.  Indien aangewezen, en indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zullen wij u ook op de hoogte stellen van deze inbreuk, wanneer wij menen dat deze inbreuk heeft geleid tot een hoog risico voor uw rechten en vrijheden.

 


7.    Bewaring van uw gegevens

Wij hanteren als algemene regel dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om te kunnen beantwoorden aan de doelen waarvoor ze waren verzameld.  Onder bepaalde omstandigheden kan het echter voorkomen dat wij persoonsgegevens voor een langere periode bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij hiertoe worden verplicht op grond van wetgeving, om fiscale en/of boekhoudkundige redenen.

Onder specifieke omstandigheden kan het ook gebeuren dat wij voor uw persoonsgegevens een langere bewaartermijn hanteren zodat wij in geval van klachten of betwistingen beschikken over de juiste gegevens over uw transacties/betrekkingen met ons.

Wanneer onze legitieme activiteiten niet vereisen dat wij uw persoonsgegevens blijven verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren. Mocht dit niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen wij uw persoonsgegevens op een veilige wijze opslaan en deze ontoegankelijk maken voor nadere verwerking totdat wij uw gegevens wel kunnen verwijderen.

 


8.    Uw rechten

In overeenstemming met en voor zover hierin wordt voorzien door toepasselijke wetgeving (zoals wanneer de AVG van toepassing is), hebt u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

Indien u toegang tot uw persoonsgegevens wenst, deze wilt rectificeren, wijzigen of laten wissen, dan kunt u dit op elk gewenst tijdstip doen of laten doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 9.
Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, aan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw persoonsgegevens over te dragen. Ook hier geldt dat u deze rechten kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 9.
U hebt het recht te kennen te geven verschoond te willen blijven van het ontvangen reclameboodschappen die wij u op enig moment zouden toezenden.  U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link “afmelden” in de reclame-e-mails die u van ons ontvangt.  Om verschoond te blijven van andere vormen van reclame (bijvoorbeeld via briefpost of telefonisch), dient u contact met ons op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 9.
Evenzo kunt u, indien wij met uw toestemming uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt, uw toestemming op elk gewenst tijdstip intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, laat dit de wettigheid van alle verwerking die heeft plaatsgevonden voor uw intrekking onverlet, alsmede de verwerking van uw persoonsgegevens met een beroep op andere gewettigde redenen voor verwerking dan toestemming.

Elk verzoek dat wij van u ontvangen in verband met de hierboven vermelde rechten zullen wij beantwoorden en beheren overeenkomstig wetgeving inzake gegevensbescherming.  Naast het voornoemde hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. Als er zich een probleem voordoet met ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten, dan willen wij dat graag voor u oplossen en wij vragen u daarom om in eerste instantie rechtstreeks met ons contact op te nemen om zo het probleem op te lossen. Echter,

Met betrekking tot al deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de gegevens hieronder. Wij willen u erop attenderen dat wij u mogelijk vragen om u te legitimeren. Wij behouden ons bovendien het recht voor om, waar dit wettelijk is toegestaan, kosten bij u in rekening te brengen, bijvoorbeeld indien uw verzoek klaarblijkelijk ongegrond of buitensporig is.

Hiernaast hebt u het recht om uw rechten af te dwingen via de rechter of een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming is de Autoriteit Persoonsgegevens, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact(at)apd-gba.be

 


9.    Contact

Indien u vragen hebt over deze kennisgeving, of indien u vragen of klachten hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u een recht op informatie wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op per e-mail:

Info service klant : 00 32 2 240 03 60 – info@silentgliss.be
 
Silent Gliss Benelux
Excelsiorlaan 3
B – 1930 Zaventem
BE 0423 246 038

 


10.    Wijzigingen van persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens correct en actueel te houden. Wij verzoeken u daarom om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 


11.    Status van deze privacykennisgeving

Ingangsdatum versie: November 2018.

Deze privacykennisgeving kan op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De versie die op het website staat gepubliceerd geldt als de actuele en toepasselijke versie. Indien de privacykennisgeving deel uitmaakt van een met u gesloten overeenkomst, zullen wij u per e-mail of anderszins op gepaste wijze van een eventuele wijziging op de hoogte stellen.

***